Disclaimer

Creatum, verleent u hierbij toegang tot www.creatum.be (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Creatum behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Creatum spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Creatum.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Creatum nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Creatum.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Creatum, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Indien u fouten vaststelt met betrekking tot de inhoud van deze website, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de webmaster van de website.

Persoonlijke Levenssfeer

Als u ons contactformulier invult, dan geeft u Creatum uitdrukkelijk de toestemming om uw gegevens te registreren en te verwerken. Creatum handelt volgens de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 11 december 1998 ter vervanging van richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 ter bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Bijgevolg deelt Creatum uw persoonsgegevens niet met andere bedrijven of derdeorganisaties.

Conform de wet beschikt u over het recht van inzage in de gegevens die u betreffen en het recht van correctie en verwijdering ervan. U kunt deze persoonsgegevens op gewoon verzoek inkijken en mogelijke fouten verbeteren. U hebt eveneens het recht om gegevens te laten verwijderen. Als u dit recht wilt uitoefenen, stuur ons dan een e-mail.  U kunt ook contact opnemen met de webmaster van onze website.

U kunt ook aanvullende informatie verkrijgen bij de commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.